Dashcamgetuigen.nl
disclaimer

Disclaimer

Aansprakelijkheid

De redactie van deze site besteedt grote zorg aan de juistheid en actualiteit van de informatie. Zij kan echter op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie, en kan daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die op deze website verstrekt wordt: gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. Indien de redactie opmerkzaam wordt gemaakt op eventuele onjuistheden, zal zij trachten deze zo goed en snel als mogelijk te verbeteren.

Bovendien aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan door kennisneming van de inhoud of door verleende diensten.

Auteursrecht

Het is de bezoeker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site voor commerciële doeleinden te vermenigvuldigen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, in welke vorm dan ook.

Verzoeken om materiaal van deze site voor niet-commerciële doeleinden aan te wenden zullen in de regel een welwillende houding ontmoeten. Aan toestemming ter zake zullen in de regel wel de voorwaarden worden verbonden dat recht wordt gedaan aan de context van het materiaal en dat deze website als bron vermeld wordt. 

Gebruik persoonsgegevens

De redactie gebruikt slechts persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten en alleen voor het daarbij behorende doel. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten.